HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

---oo0oo---

 

 

 

 

1. Ông Lê Văn Kính (*) 1948 – 1950
2. Ông Ông Đỗ Cao Hách1950 – 1951
3. Ông Ông Đặng Văn Kế1951 – 1956
4. Ông Hồ Văn Kỳ Trân 1956 – 1959
5. Ông Từ Chấn Sâm1959 – 1963
6. Ông Trịnh Văn Mười Hai1963 – 1965
7. Ông Nguyễn Kỉnh Đốc1965 – 1966
8. Ông Võ Vĩnh Khiêm1966 – 1972
9. Ông Lê Tấn Kiệt1972 – 1975
10. Ông Tô Thành Tâm1975 – 1977
11. Ông Võ Thành Long1989 – 1992
12. Ông Đỗ Quang Thịnh 1992 – 2005
13. Ông Nguyễn Văn Tuấn2005 – 2008
14. Ông Phạm Phát Tân2008 – 2009
15. Ông Hoàng Phát Đạt2009 - 2017
16. Bà Đặng Thị Kim Phượng

2017 - nay

 

------------------------------------------------

BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY

 

---oo0oo---

 

I. Tổng số: 04

- Đảng viên: 04.

- Công đoàn viên Công đoàn giáo dục: 04.

II. Chuyên môn:

- Thạc sĩ: 04.

III. Thành phần:

1- Bà Đặng Thị Kim Phượng (Hiệu trưởng).

2- Bà Đồng Thị Anh Thi (Phó Hiệu trưởng).

3- Ông Trịnh Hà Long (Phó Hiệu trưởng).

4- Ông Nguyễn Tự Đức (Phó Hiệu trưởng).