(TUAG)-Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu vinh dự được mang tên danh tướng có công khai phá, mở mang vùng đất Nam Bộ. Đây cũng chính là trường THPT đầu tiên của tỉnh, cũng là ngôi ...